Algemene voorwaarden

Südtirol Rafting Expeditions Coop. Soc. Dill. Sport.

1e inschrijving:

De registratie van de activiteit kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk gebeuren. De registratie wordt door Südtirol Rafting Expeditions persoonlijk, telefonisch of schriftelijk bevestigd en is dus bindend.

Als de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de registratie, vragen wij u om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en een nieuw aanbod te doen. Als we geen bevestiging ontvangen, gaan we ervan uit dat de informatie correct is en beschouwen we de boeking als bevestigd.

2. annuleringsbeleid en betaling:

Betaling kan worden gedaan door middel van een bankoverschrijving of contant ter plaatse. Als er een factuur nodig is, laat het ons dan vooraf weten.

(Tenzij anders overeengekomen, is een aanbetaling van 50% op de rekening verschuldigd nadat de boeking is gemaakt).

De resterende 50% van de betaling moet aan het begin van de tour op bovengenoemde rekening zijn gestort.

U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit de reservering/reservering. In uw eigen belang en om misverstanden te voorkomen, raden wij u ten zeerste aan uw terugtrekking schriftelijk te verklaren. Als compensatie voor de gemaakte voorbereidingen en kosten moeten wij een percentage van de reserveringsprijs eisen, afhankelijk van de nabijheid van de annuleringsdatum tot de datum van de activiteit, rekening houdend met de volgende lijst

tot de 30e dag voor de geboekte datum 20%, van de 29e dag tot de 22e dag voor de geboekte datum 30%, van de 21e dag tot de 15e dag voor de geboekte datum 40%, van de 14e dag tot de 7e dag voor de geboekte datum 60%, van de 6e dag voor de geboekte datum 90%, in geval van annulering of no-show op de dag waarop de activiteit dient plaats te vinden, 100%.

3. omvang van de diensten:

De omvang van de contractuele diensten is te vinden in de boekingsbevestiging. Bij gebrek aan een schriftelijke boekingsbevestiging is de omvang van de diensten die in de brochure en op de homepage worden vermeld, van toepassing. Het is altijd de laatste versie van de brochures.

Een datumafstemming met verdere individuele of groepsreserveringen is mogelijk, tenzij anders overeengekomen (zoals in het geval van een exclusief vertrek).

4. niet gebruikte diensten:

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van individuele diensten, vindt er geen restitutie plaats (ook geen gedeeltelijke restitutie) van de gedane betaling. Indien de deelnemer aan het evenement niet op het afgesproken tijdstip vertrekt of niet op tijd vertrekt, is er geen recht op restitutie van de betaling.

5. omboeken:

Voor zover mogelijk proberen wij ook na de reservering een omboeking voor u mogelijk te maken. Als dit voor ons tot extra kosten leidt, moeten deze worden vervangen.

6. conditie van de deelnemers:

De deelnemer verplicht zich om de bootgids te informeren over mogelijke fysiologische of fysieke beperkingen voor het begin van de tocht (bijv. in geval van allergieën is er de mogelijkheid om allergenen aan boord te nemen).

Personen die door medicatie, alcohol of drugs zijn gestoord, zijn van de activiteit uitgesloten. Dit geldt ook voor geestelijk en lichamelijk ongeschikte personen.
De bootbestuurder kan beslissen of een persoon niet geschikt is voor de activiteit (verdenking van alcohol- of drugsgebruik is voldoende).

7. avontuurlijke activiteit:

Elke deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij deelneemt aan een avontuurlijke en wildwaterachtige activiteit in de natuur die niet het comfort en de veiligheid van een normale pakketreis kan bieden. De apparatuur voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Alle tochten worden zorgvuldig gepland en voorbereid. Voor elke rondleiding wordt een introductie en briefing gegeven door de reisbegeleider of een medewerker. De risico’s zijn talrijk en kunnen daarom niet volledig worden uitgesloten (zoals bij alle buitenactiviteiten). De aansprakelijkheid voor alle schade en vorderingen, ongeacht de rechtsgrond, tegen Südtirol Rafting Expeditions Soc. Coop. Sport. Dil. of haar werknemers en schippers, is beperkt tot nalatigheid of opzet.

Zuid-Tirol Rafting Expedities Soc. Coop. Sport. Dil. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van activiteiten die verder gaan dan het geboekte programma. In het geval van consumententransacties in de zin van de Wet op de consumentenbescherming geldt dit alleen voor zover deze schade geen betrekking heeft op lichamelijk letsel.

8. veiligheidsinstructies en instructies:

De deelnemer dient alle veiligheidsinstructies en instructies van de reisleider en de gidsen op te volgen en actief deel te nemen aan de tour. De deelnemers moeten elkaar steunen.

9. terugtrekking van het contract van onze kant:

De reisbegeleider (bootsman) heeft het recht om gasten uit te sluiten van de tour of om de tour te annuleren als ze de voorwaarden overtreden en vooral als ze niet voldoen aan de eisen die nodig zijn voor de tour. De reisleider behoudt zich het recht voor om het reisprogramma te wijzigen, te verlengen, te onderbreken of te beperken vanwege onvoorziene omstandigheden die de veiligheid van de gasten in gevaar kunnen brengen (bijv. te hoge waterstand, weersverandering, onvoldoende vaardigheden of onvoldoende aandacht van de deelnemers, etc.). Zuid-Tirol Rafting Expedities Soc. Coop. Sport. Dil. heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract in geval van dergelijke omstandigheden.

10. letsels en schade:

Blessures en schades dienen onmiddellijk aan de reisleider / bootslieden te worden gemeld.

11. duur van de rondleidingen:

De informatie over de duur van de tours in de brochures, flyers en op de homepage zijn benaderende waarden. De duur van de rondleidingen kan niet altijd exact op voorhand worden bepaald. Ze zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan het waterpeil of de groepsdynamiek. Zuid-Tirol Rafting Expedities Soc. Coop. Sport. Dil. garandeert niet dat deze richttijden worden aangehouden.

12. plaats van bevoegdheid:

De Italiaanse wet is van toepassing. Plaats van bevoegdheid en plaats van uitvoering is de provinciale rechtbank van Bolzano, Italië.

13. prijs- of programmawijzigingen:

Prijs- of programmawijzigingen en correcties van drukfouten (op brochures, flyers en op de homepage) zijn voorbehouden. Ongeldigheid van individuele bepalingen:
Indien een van de bepalingen van het reiscontract geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, leidt dit niet tot de ongeldigheid van het gehele reiscontract. Wij hebben veeleer het recht om de ineffectieve bepaling te vervangen door de toelaatbare bepaling die het meest overeenkomt met het doel van de ineffectieve bepaling.

14. uitsluiting van vorderingen en verjaring:

Alle vorderingen wegens niet-contractuele uitvoering van de activiteit moeten binnen een maand na het contractueel vastgelegde einde van de reis schriftelijk bij ons worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding als u buiten uw schuld niet in staat bent geweest de termijn in acht te nemen. Al uw vorderingen uit het reiscontract vervallen in 6 maanden. De verjaringstermijn begint met de dag waarop de reis volgens het contract moet eindigen. Als u dergelijke claims hebt ingediend, wordt de verjaringstermijn opgeschort tot de dag waarop wij de claims schriftelijk afwijzen.

15. zwemvermogen:

De activiteit vereist voldoende zwemvermogen in stromend water.

16. vervoer van kinderen:

Kinderen onder de 6 jaar zijn niet toegestaan op de tours. Voor de “Adventure”, of “Adventure Light” geldt een minimale leeftijd van 14 jaar. Alle minderjarigen moeten worden begeleid door een geschikte volwassen begeleider. De inschrijvingsformulieren voor de verzekering moeten worden ondertekend door een ouder of voogd (voor groepen kunnen we de inschrijvingsformulieren vooraf opsturen zodat ze door de ouders kunnen worden gelezen en ondertekend).

Zuid-Tirol Rafting Expeditions en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de leeftijd van de kinderen.

17. versnelling:

De deelnemer dient er voor te zorgen dat het materiaal dat hij/zij van de basis ontvangt voor de start in de bussen wordt meegenomen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat hij goed gekleed is met de uitrusting (zoals de schippers laten zien). Tijdens de tour is het niet toegestaan om de helm uit te doen of de kinband of het reddingsvest te openen. De deelnemer moet altijd goed gekleed en volledig uitgerust zijn tijdens de tour. Als een deelnemer niet zeker weet of hij/zij goed gekleed is met de uitrusting of als hij/zij om welke reden dan ook iets aan zijn/haar uitrusting wil veranderen voor een kort moment (bijv. het reddingsvest openen), moet hij/zij de bootslieden op de hoogte brengen van deze intentie en vervolgens de toestemming en instructies van de bootslieden afwachten en opvolgen.

De reisbegeleider (bootgids) heeft het recht om de deelnemer uit te sluiten van de tocht in geval van onvolledig of oneigenlijk gebruik van het materiaal, indien deze omstandigheid te wijten is aan nalatigheid van de deelnemer.

18. ongepast gedrag:

De afdaling vindt plaats in een natuurlijke omgeving en de deelnemer dient daar respectvol mee om te gaan. Er mag geen vuilnis worden achtergelaten, onnodige schade aan planten en dieren moet worden vermeden. Roken en onnodig lawaai is verboden tijdens de afdaling.

19. schade:

Voor opzettelijke schade aan boten, uitrusting en eventueel meubilair van de basis is de deelnemer/gast aansprakelijk.

20. bijstand:

De passagier is verplicht om te helpen bij het vervoer van de boot en het materiaal van en naar het transportmiddel.

21. van de bus naar de boot:

Tijdens en tijdens de activiteit zullen de deelnemers zich gedeeltelijk in de buurt van wegen en fietspaden bevinden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer (in het geval van minderjarigen, de ouder of voogd) om de nodige voorzichtigheid te betrachten en de wegen en fietspaden niet onnodig te blokkeren.

Bovendien moet de deelnemer bijzonder voorzichtig zijn bij het in- en uitstappen van de boot, omdat er ondiepten, gladde stenen, verschillende actuele omstandigheden en bewegingen van de boot te verwachten zijn, wat het risico op blessures vergroot.

22. waardevolle voorwerpen:

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor kostbaarheden. Indien een deelnemer voorwerpen (camera’s, camera’s, mobiele telefoons) meeneemt naar het vertrek, moet hij/zij de reisleider en de scheepsgidsen voor het vertrek op de hoogte brengen. Zuid-Tirol Rafting Expeditions is niet aansprakelijk voor de voorwerpen die door deelnemers aan de activiteit worden meegebracht die geen deel uitmaken van hun uitrusting, en er is geen terugbetaling mogelijk.
Wij adviseren ook om geen sieraden en horloges mee te nemen naar het vertrek.